مطالب
 
 
 
 
 
Script

فرم ثبت نام دستگاه کارتخوان
استان *
شهر *
نام و نام خانوادگی *
کد ملی *
متولد : روز/ ماه / سال *
نام فروشگاه / شرکت/سازمان *
بانک مورد نظر : *
شماره حساب : *
شماره شبای حساب : *
شماره کارت : *
برگه تایید شبای حساب : *
تصویر روی کارت ملی : *
تصویر پشت کارت ملی : *
تصویر صفحه اول شناسنامه : *
تصویر صفحه توضیحات شناسنامه :
تصویر اجاره نامه یا سند محل فروشگاه / مرکز : *
تصویر جواز فروشگاه / مرکز : *
آدرس کامل منزل صاحب فروشگاه / مرکز: *
آدرس کامل محل فروشگاه / مرکز: *
کد پستی محل فروشگاه / مرکز: *
تلفن ثابت فروشگاه : *
تلفن ثابت منزل صاحب فروشگاه : *
تلفن همراه صاحب فروشگاه : *
نام و نام خانوادگی اولین نفر (فامیل درجه 1) *
تلفن ثابت : *
تلفن همراه : *
آدرس کامل : *
نام و نام خانوادگی دومین نفر ( فامیل درجه 1) *
تلفن ثابت : *
تلفن همراه : *
آدرس کامل : *
نحوه آشنایی با شرکت :
     
نام و نام خانوادگی معرف :
تلفن همراه معرف :